• Binago c/o Municipio (Sabato mattina)
  • Ronago c/o Municipio (Sabato mattina)
  • Uggiate Trevano c/o Ca' Verda (Lunedì pomeriggio)